28 June 2022

e-Bill+ by Nortis Riseสถานะการใช้พลังงานวันนี้

ค่าไฟ

บาท
ใช้ไฟไป

หน่วย
ใช้ไปเดือนนี้

หน่วย
ใช้ไปเดือนที่แล้ว

หน่วย
ค่าไฟเดือนที่แล้ว

บาท
วันนี้

0.00

พลังงานที่ใช้ (วันนี้) สามารถซูมได้

พลังงานที่ใช้ไป (ปี)

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้
ลดการปล่อย CO2 ได้