Solarlaa
เงื่อนไขการใช้งาน
ปรับปรุงล่าสุด : 13 กันยายน 2016

ยินดีต้อนรับสู่ SOLARLAA

เราขอขอบคุณท่านที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (“บริการ”) โดย นอร์ทิส กรุ๊ป (“เรา”, “ของเรา” หรือ “โดยเรา”) ผ่านทางแอพพลิเคชั่นมือถือ “SOLARLAA” ของเรา

โดยที่ในการใช้บริการ ท่านตกลงที่จะเข้าผูกพันกับเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงเงื่อนไขเพิ่มเติม หรือ ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์/สัญญา ซึ่งอาจจะถูกประกาศใช้จากพวกเราเป็นบางกรณี เพราะฉะนั้นกรุณาอ่านข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วน

การใช้บริการพวกเรา

ท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายและข้อแนะนำประการใดๆ ซึ่งได้มีอยู่ในขณะรับบริการ

ท่านจะต้องไม่ใช้บริการของเราไปในทางที่ผิด ตัวอย่างเช่น ต้องไม่ขัดขวางการให้บริการของเราหรือพยายามจะเข้าไปใช้วิธีการซึ่งนอกเหนือจากการใช้บริการผ่านหน้าเวปไซต์หรือหน้าแอพลิเคชั่น หรือคำแนะนำซึ่งเราได้ให้ไว้ ต้องไม่ใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เราอาจจะระงับชั่วคราวหรือหยุดการให้บริการของเราได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยเราไม่รับผิดในประการใดๆทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข, คำแนะนำ หรือนโยบายของเรา หรือเมื่อเรากำลังตรวจสอบการกระทำอันต้องสงสัย

สิทธิทั้งปวงในการให้บริการเป็นของเราโดยสมบูรณ์ และการให้บริการไม่ถือว่าเป็นการมอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆในการบริการ หรือ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้แก่ท่าน ท่านไม่อาจใช้ข้อมูลจากบริการของเราเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ท่านต้องใช้บริการของเราเป็นการเฉพาะตัวเท่านั้น การใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือธุรกิจเป็นอันต้องห้ามอย่างเด็ดขาด เว้นแต่จะได้มีการทำสัญญาล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้เป็นการให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ซึ่งได้ใช้ในการบริการของเรา ห้ามโยกย้าย, ปิดบัง, หรือแก้ไขคำเตือนทางกฎหมายซึ่งแสดงไว้ในหรือควบคู่กับการบริการของเรา

การบริการของเราอาจมีเนื้อหาบางประการซึ่งไม่ใช่ของเราหรือของ SOLARLAAเนื้อหาดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ที่ให้เนื้อหาเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว เราอาจหรืออาจไม่ตรวจสอบหรือเข้าถึงเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อพิจารณาว่าเนื้อหาดังกล่าวถูกกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเราหรือไม่ และเราอาจจะลบ หรือปฏิเสธที่จะแสดงเนื้อหาใดๆ ซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นการละเมิดต่อนโยบายของเราหรือต่อกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ

การใช้เนื้อหาหรือความน่าเชื่อถือในเนื้อหาใดๆอันได้มาจากการให้บริการหรือ ได้รับผ่านทางการให้บริการตกเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว เราไม่ให้การรับรอง หรือการันตีความสมบูรณ์ ความถูกต้อง เที่ยงตรง หรือความน่าเชื่อถือใดๆของเนื้อหาซึ่งได้นำเสนอไว้ในบริการ เราไม่รับรองความคิดเห็นใดๆซึ่งนำเสนอผ่านทางการให้บริการของเรา

ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้จัดหาให้เท่านั้น และไม่ส่งผลในการปฏิบัติงานจริงซึ่งต้องได้รับการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยละเอียดมากขึ้น

เนื่องมาจากการใช้บริการของท่าน เราอาจส่งประกาศที่เกี่ยวกับการบริการ, ข้อความจากฝ่ายบริหาร, และข้อมูลอื่นให้ท่าน ซึ่งท่านอาจเลือกรับการติดต่อเหล่านี้ได้

การให้บริการบางอย่างของเราสามารถทำได้บนโทรศัพท์มือถือ กรุณาอย่าใช้บริการดังกล่าวในกรณีที่อาจทำให้ท่านเสียสมาธิจนไม่อาจปฏิบัติตามกฎจราจรหรือกฎหมายเพื่อความปลอดภัย

บัญชี SOLARLAAของท่าน

ท่านอาจต้องการบัญชี SOLARLAAเพื่อที่จะใช้บริการบางอย่างของเรา ท่านอาจสร้างบัญชี SOLARLAAของท่านเอง หรืออาจได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระบบ ตัวอย่างเช่น นายจ้าง, ลูกจ้าง, ญาติ, สมาชิกในครอบครัว, ตัวแทนขององค์กรหรือสถาบันของท่าน ในกรณีที่ท่านใช้บัญชีของ SOLARLAAซึ่งมาจากการมอบหมายของผู้บริหารระบบ อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมบางประการที่ต้องใช้กับบัญชีนี้ และผู้บริหารระบบอาจมีสิทธิเข้าถึงหรือยกเลิกบัญชีเหล่านั้นได้

เพื่อความปลอดภัยในบัญชี SOLARLAAของท่าน กรุณารักษารหัสของท่านไว้เป็นความลับ ท่านต้องรับผิดชอบในการดำเนินการใดๆหรือการใช้บริการซึ่งเกิดขึ้นบนบัญชีหรือผ่านทางบัญชีดังกล่าว พยายามหลีกเลี่ยงการใช้รหัสในการเข้าบัญชีของ SOLARLAAกับบัญชีของผู้ให้บริการรายอื่น หากท่านทราบว่ามีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชี SOLARLAAของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต กรุณาแจ้งให้เราหรือผู้บริหารระบบทราบ

เราตอบสนองต่อคำเตือนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้นเราอาจยกเลิกบัญชีของผู้กระทำละเมิดซ้ำ โดยถือเป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว

เนื้อหา(Content) ของท่านในการให้บริการของเรา

การบริการของเราบางอย่างอนุญาตให้ท่านอัพโหลดไฟล์, ยอมรับ, เก็บ, ส่งหรือรับงาน โดยที่ท่านยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งท่านมีในงานเหล่านั้น และอาจสรุปได้ว่าสิ่งที่เป็นของท่านยังคงเป็นของท่าน

เมื่อท่านอัพโหลด, ยอมรับ, เก็บ, ส่งหรือรับเนื้อหา ไปยังหรือผ่านทางการบริการของเรา ท่านได้ให้ SOLARLAA(และผู้ซึ่งเราร่วมงานด้วย) ซึ่งสิทธิอันเป็นสากล, ปราศจากค่าสิทธิ์, ไม่สามารถโอนได้และไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้, ถือครอง, เก็บ, ผลิตซ้ำ, ปรับปรุง, สร้างสรรค์งานต่อยอด (ตัวอย่างเช่น งานซึ่งเป็นผลมาจากการแปล, การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆซึ่งเราทำขึ้นโดยทำให้งานของท่านทำงานได้ดีขึ้นควบคู่ไปกับการบริการของเรา), การสื่อสาร, การจัดพิมพ์, การกระทำอย่างสาธารณะ, การแสดงต่อสาธารณะ และการเผยแพร่งานดังกล่าว สิทธิซึ่งท่านได้ให้การอนุญาตนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์ และการปรับปรุงการบริการของเรา และเพื่อการพัฒนาขึ้นใหม่เท่านั้น ความยินยอมนี้จะยังคงมีอยู่ต่อไปแม้ท่านจะหยุดการใช้บริการพวกเราแล้ว (เช่น เพื่อรายชื่อธุรกิจซึ่งท่านได้เพิ่มไว้ในแผนที่ของSOLARLAA) การบริการบางอย่างอาจให้สิทธิท่านเข้าถึงและยกเลิกเนื้อหางานที่ได้ถูกให้ไว้ในการบริการนั้น เช่นเดียวกัน ในการบริการของเราบางอย่างอาจมีเงื่อนไขหรือการตั้งค่าซึ่งจำกัดขอบเขตการใช้เนื้อหางานซึ่งได้ให้ไว้ในบริการเหล่านั้น ท่านได้ให้คำมั่นและรับรองว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ,อำนาจอันชอบด้วยกฎหมายเท่าที่จำเป็นในการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้แก่บริการของเรา

ระบบอัตโนมัติของเราจะทำการวิเคราะห์เนื้อหางานของท่าน (รวมถึงอีเมล) เพื่อที่จะหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับท่าน

เกี่ยวกับซอร์ฟแวร์ในการให้บริการของเรา

เมื่อการบริการต้องใช้ซอร์ฟแวร์ซึ่งดาวน์โหลดได้ หรือเมื่อการบริการนั้นรวมถึงซอร์ฟแวร์ด้วย ซอร์ฟแวร์ตัวนี้อาจอัพเดตตัวเองโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อมีรุ่นใหม่หรือมีคุณสมบัติใหม่พร้อมใช้งาน บริการบางประเภทอาจให้ท่านปรับการตั้งค่าการอัพเดตอัตโนมัติได้

โดยนัยนี้ เราตกลงให้สิทธิซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะตัว สามารถใช้ได้ทั่วโลกโดยปราศจากค่าสิทธิ์ ซึ่งไม่สามารถโอนให้แก่กันได้และไม่เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ซอร์ฟแวร์ซึ่ง SOLARLAA ได้จัดหาให้ท่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการของเรา

ความยินยอมนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง คือให้ท่านได้ใช้และเพื่อสร้างความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้จากบริการของเรา ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับของเงื่อนไขฉบับนี้

ท่านจะต้องไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ขาย หรือให้เช่าไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของเราหรือซอร์ฟแวร์ซึ่งรวมมาในบริการ และท่านจะต้องไม่ทำการวิศวกรรมย้อนรอย หรือพยายามที่จะถอดรหัสโปรแกรม (Source Code) ของซอร์ฟแวร์ดังกล่าว เว้นแต่จะมีกฎหมายใดห้ามใช้ข้อบังคับดังกล่าว หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

ซอร์ฟแวร์ที่เปิดเผยหลักการ (Open source software) นี้ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา ซอร์ฟแวร์ซึ่งใช้ในการบริการของเราบางตัว อาจถูกเสนอให้ใช้ได้ภายใต้การอนุญาตแบบเปิดเผยหลักการ และอาจมีข้อกำหนดบางประการในการอนุญาตแบบเปิดเผยหลักการซึ่งขัดต่อเงื่อนไขฉบับนี้อย่างชัดเจน

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการบริการ

เรามักจะทำการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการบริการของเราอย่างสม่ำเสมอ เราอาจเพิ่มหรือยกเลิกการใช้งานหรือคุณสมบัติในการใช้งานบางอย่างได้ และเราอาจระงับชั่วคราวหรือหยุดการให้บริการได้ ในกรณีที่เราพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม

ท่านสามารถระงับการใช้บริการของเราได้ไม่ว่าเวลาใดๆ ถึงแม้ว่าเราจะเสียใจที่เสียท่านไปก็ตาม โดยที่ไม่ว่าเวลาใดๆSOLARLAA อาจหยุดการให้บริการแก่ท่าน หรือเพิ่มเติม หรือสร้างสรรค์ขีดจำกัดใหม่ๆให้กับการให้บริการของเราได้ ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดความรับผิดใดๆแก่เรา

เราเชื่อว่าท่านเป็นเจ้าของเนื้อหางานของท่านและการสงวนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเราต้องหยุดการให้บริการด้วยเหตุอันสมควร เราจะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบล่วงหน้าและให้ท่านมีโอกาสในการดึงเอาเนื้อหางานเหล่านั้นออกมาจากบริการได้

คำรับรองและข้อจำกัดความรับผิด

เราให้บริการโดยใช้ทักษะและความระมัดระวังในระดับที่พอสมควร และเราหวังว่าท่านจะพึงพอใจกับการใช้บริการ โดยที่เราไม่รับประกันในกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่นอกเหนือไปจากที่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นใด และโดยที่ทั้งเราหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้แทนจำหน่ายของเราจะไม่ให้คำมั่นหรือรับประกันเกี่ยวกับการบริการใดทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น เราไม่ให้คำมั่นใดๆในการให้บริการของเราอันเกี่ยวกับเนื้อหาของงาน, คุณสมบัติโดยเฉพาะเจาะจงสำหรับวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่าใด หรือความน่าเชื่อถือ, ความมีอยู่ หรือประสิทธิภาพที่จะตอบสนองความต้องการของท่าน ท่านได้ทำความเข้าใจและยอมรับว่าเราได้ให้บริการซึ่งเป็นไปตามสภาพที่เป็นอยู่ (As-is)


กฎหมายในบางพื้นที่อาจให้มีการรับประกันที่บางอย่างได้ เช่น การรับประกันโดยปริยายถึงความสามารถที่จะขายได้ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง และการไม่ละเมิด เราขอปฏิเสธการรับประกันทั้งมวลซึ่งกฎหมายขยายความออกไปให้ทำได้ ไม่ว่าจะเป็นไปโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

ความรับผิดเพื่อการให้บริการ

เราและผู้รับจ้างช่วงและผู้แทนจำหน่ายของเราจะไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการใช้บริการ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียผลประโยชน์ เงินได้ หรือข้อมูลทางการเงินหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ, ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ

การใช้บริการของเราในทางธุรกิจ

ถ้าท่านใช้บริการของเราในนามขององค์กรธุรกิจ ให้ถือว่าองค์กรธุรกิจนั้นยอมรับเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว ซึ่งถือเป็นข้อยกเว้นความรับผิดและสิทธิเรียกร้องต่อเรา, บริษัทในเครือ, กรรมการบริษัท, พนักงาน, ตัวแทน, และลูกจ้างของเราจากการเรียกร้อง, การฟ้องร้อง หรือการกระทำใดๆที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา หรือการละเมิดเงื่อนไขฉบับนี้ รวบไปถึงความรับผิดหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ค่าเสียหาย การฟ้องร้อง คำพิพากษา ค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี และค่าทนาย

เกี่ยวกับเงื่อนไขฉบับนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริการของเราได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงให้บริการของเรา เป็นต้น

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างเงื่อนไขฉบับนี้กับเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ให้เงื่อนไขฉบับเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้เหนือข้อพิพาทดังกล่าว

ให้เงื่อนไขฉบับนี้และเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆมีผลบังคับใช้ระหว่างท่านและเรา และไม่ถือเป็นการก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับประโยชน์ของบุคคลภายนอก

ในกรณีท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขฉบับนี้หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ โดยเรายังมิได้ดำเนินการใดๆในทันทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิใดๆซึ่งเราพึงมี (เช่น สิทธิเรียกร้องหรือการดำเนินการใดๆอันอาจมีขึ้นในอนาคต)

ในกรณีที่ปรากฏว่าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้เงื่อนไขข้ออื่นๆยังมีผลสมบูรณ์

เงื่อนไขฉบับนี้และการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้การใช้บังคับของกฎหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งต่อกฎหมายของในรัฐหรือถิ่นที่อยู่ของท่าน
การเรียกร้อง, การดำเนินการทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีอันเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการบริการ จะต้องถูกนำขึ้นสู่ศาลไทย และท่านยอมอยู่ภายในบังคับของเขตอำนาจศาล และสละสิทธิในการคัดค้านเขตอำนาจศาล


หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อเราหรือ SOLARLAA กรุณาเข้าสู่หน้า contact page